Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Miasta Łuków

PODSTAWA PRAWNA

  • Art.44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  • Art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475).
  • Art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Łukowa na pobyt stały/czasowy,
lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu wraz z dziećmi na terenie Łukowa na pobyt stały/czasowy,
lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego,
lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania,
lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o przebiegu meldunku na terenie Łukowa.

2. Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Łuków (parter) bądź na jego rachunek bankowy: 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140.
Wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1282) oraz zaświadczenia z załącznika do ww. ustawy w cz. II w przedziale opłaty skarbowej - Pozostałe zaświadczenia - nie podlega opłacie skarbowej.

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Wniosek wraz z wymienionymi wyżej dokumentami składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17,
pok. 18, tel. (25) 798-30-03 wew. 129

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki (zazwyczaj od ręki), nie później niż w terminie 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu pok. 20. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

UWAGI

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy lub osobie posiadającej upoważnienie do jego odbioru.

 

Data publikacji
2005.03.25 13:39:02
Data zmiany
2013-03-05 12:30:46
Opublikował
Jacek Goławski
Zmienił
Jacek Goławski
Udostępnił
Jacek Goławski
Ilość zmian
10
Autor
Katarzyna Wereszczyńska
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
3822